Especial recull de reculls de recursos!

Creiem que sempre és interessant veure per on ha caminat la gent que ha fet aquestes passes abans que nosaltres. Per això, incloem aquí algunes pàgines que hem trobat on ja s’hi fan reculls de recursos per persones amb deficiència auditiva.

Baúl de recursos de la Fundació CNSE
Com no es podia esperar menys d’aquesta fundació, també tenen el seu propi recull de recursos. Aquests estan agrupats segons si són recursos d’animació a la lectura o per la comunitat sorda. Per perdre-s’hi!

Recull de recursos didàctics de la Fundació CNSE
En la Fundació CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) per la supressió de les barreres de comunicació, s’ofereix informació sobre tot un seguit de publicacions didàctiques teòriques i pràctiques per treballar la llengua de signes.

El rincón del maestro
“El rincón del maestro” és un lloc web ambiciós que pretén recopilar informació de tota mena que pugui ser útil pels mestres, com ara material didàctic, material per oposicions, normatives, acadèmies, etc. Com tants altres, són els propis mestres que formen part del projecte els qui van recopilant la información i organitzant-la. En aquest cas, el que hem trobat és un recull de documents d’Internet que tenen a veure amb la llengua de signes. Podem trovar-hi de tot, des d’un traductor dactilològic, fins a propostes curriculars, materials didàctics, contes, legislació…

El rincón de la discapacidad auditiva
Estem davant un web completíssim, ben indexat i molt fàcil d’utilitzar. Està dirigit i coordinat per una PT i logopeda i un equip especialista de Màlaga (l’equivalent andalús a un CREDA). Té apartats ben diferenciats: d’una banda, els documents que s’han elaborat des de l’equip del web, d’altra, un índex amb tots els documents trobats a la red, i per últim, reculls de bibliografia, revistes, publicacions, recursos, llistes de correu i grups, etc. Per endinsar-s’hi i perdre-s’hi!
L’apartat que més ens interessa per la tasca que ens ocupa en aquest moment és el següent recull de recursos a Internet.

CREDA mil
Aquest web, al qual hem accedit des del portal d’XTEC, presenta tot un seguit d’activitats de llengua, organitzades segons criteris d’intervenció logopèdica: primer trobem les activitats prèvies, és a dir, d’atenció, discriminació, anàlisi, memòria, orientació espacial i temporal, raonament, etc.; després, les de llenguatge oral, segons es treballin trets fonètics-fonològics (l’audició, la parla, els elements suprasegmentals), morfosintàctics (les flexions nominals i verbals, la tipologia de la frase…), semàntics (vocabulari comprensiu i expressiu) o bé pragmàtics (ús de la llengua, comprensió i expressió oral…); per últim, s’inclouen les activitats sobre la llengua escrita (lectura i escriptura, segons les activitats siguin de coneixement del sistema, estratègies, expressió o comprensió, etc.). Hi ha un apartat específic amb recursos i materials per treballar la llengua de signes (estructura, semántica, paràmetres del signe, ús i comunicación de la LS, dactilología…), el sistema bimodal i els SAAC. Està clar que és un web ben complet!