Ulls que escolten

Sensibilització envers la discapacitat auditiva.

Títol i justificació:
Aquesta unitat de programació, “Ulls que escolten: sensibilització envers la discapacitat auditiva”, ha estat creada com a recurs per l’aula per a sensibilitzar els alumnes d’Educació primària envers la percepció del món d’una persona amb discapacitat auditiva. Els proposarem un seguit d’activitats i preguntes que els facin reflexionar i entendre la seva situació quotidiana. Aquestes activitats estan programades inicialment per treballar-les a Cicle Superior, però es poden adaptar segons el cicle al qual ens adrecem i, de fet, les activitats ho estan.


Aquesta unitat de programació pot ser útil als mestres que tindran en el futur proper un alumne amb discapacitat auditiva a l’aula o per aquelles aules on acaba d’arribar un company nou que presenta aquesta discapacitat, ja que sovint els infants que han crescut amb companys amb discapacitat ja estan molt sensibilitzats, però si no ha estat així, la integració del nen sord pot presentar dificultats serioses, especialment pel que fa a la comunicació i l’empatia.

Amb la següent unitat de programació pretenem, doncs, ajudar els i les mestres perquè els infants apropin amb naturalitat el món dels oients i el món dels sords a una mateixa realitat, la convivència a l’aula des de la comprensió i el respecte.
Durada i distribució:
L’activitat està dividida en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna, tot i que es poden flexibilitzar i fer cadascuna de les activitats per separat, emmarcades en les sessions de tutoria. La divisió temporal de les activitats és, aproximadament, de dues activitats de 35 minuts i dues de 50.
Deixem a criteri dels i les mestres en quin moment del curs treballar-ho.

Competències bàsiques:

Estem davant una unitat de programació que, per definició, és doblement específica: d’una banda, perquè s’adreça a aquelles hores de tutoria que el mestre/a tutor/a li vulgui dedicar i s’adapta perfectament a qualsevol grup i situació; de l’altra, perquè el tema que s’hi tracta és la discapacitat (tema, per si sol, poc –o gens- tractat a l’escola) i, més concretament, la discapacitat auditiva, sovint oblidada degut als múltiples ajuts tècnics (audíofons, implants coclears...) de què disposen, que ens donen la sensació fictícia de normalització absoluta.

Per aquests dos motius d’especificitat, afirmem que només s’hi treballen a fons dues de les vuit competències, si bé les més transversals i importants per la formació dels alumnes com a futurs ciutadans d’una societat inclusiva.

• Competència social i ciutadana
És la competència principal treballada a la unitat de programació. El principal objectiu és la sensibilització envers la discapacitat, és a dir, l’adquisició de la capacitat per comprendre la realitat social propera i el foment d’actituds i valors positius cap a la diversitat i la convivència.
En una escola inclusiva encara incipient, sovint trobem situacions que no ens són familiars i que poden generar sensacions de rebuig o por i degudes a la desconeixença de l’altre; per evitar aquesta situació, podem preveure possibles conflictes i crear per endavant un clima d’aula acollidor, tolerant amb la diferència i especialment empàtic, on tothom hi tingui cabuda i s’hi senti agust.

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Per una banda, en aquestes activitats treballem a partir de moltes fonts d’informació i entre elles utilitzem els recursos en vídeo per donar a la sessió un aire més dinàmic. Per altra banda els alumnes treballen de manera activa la comunicació mitjançant les converses, els gestos, etc. La comunicació representa un fil conductor entre totes les activitats, ja que l’objectiu final i últim és que els nens prenguin consciència de la importància de la comunicació i de les dificultats que les persones amb discapacitat auditiva hi poden tenir.Objectius d’aprenentatge:
 • Sensibilitzar els infants envers la discapacitat auditiva.
 • Entendre la utilitat de la lectura labial.
 • Valorar l’expressió facial i corporal.
 • Valorar la correcta posició corporal per fer possible la comunicació.
 • Reflexionar sobre la importància dels altres canals de comunicació.
 • Valorar les barreres de comunicació que les persones amb discapacitat auditiva es poden trobar a diari.
 • Participar en les reflexions i debats de classe.
 • Buscar solucions per evitar algunes de les barreres de comunicació que poden trobar-se les persones amb discapacitat auditiva.
Continguts:
 • Respecte per la diversitat i els companys.
 • Sensibilització envers tot tipus de discapacitat i, especialment, la discapacitat auditiva i tot allò que comporta.
 • Nocions bàsiques sobre les diferents formes de comunicació que poden adquirir les persones amb discapacitat auditiva.
 • Comprensió i cerca de solucions pel que fa a les barreres de comunicació instaurades a la pràctica diària: al carrer, als aparells electrònics, als mitjans de comunicació, etc.
 • Valoració de la importància de les diferents vies d’entrada d’informació.
 • Expressió corporal i facial.
 • Expressió d’idees i opinions pròpies mitjançant petits textos escrits.
 • Participació en els debats de l’aula.

Avaluació:
Proposem una avaluació contínua a partir de la observació i els productes que realitzen els alumnes. Deixem a criteri de cada mestre/a les tècniques a emprar per avaluar mitjançant la observació.
Pautes bàsiques d’observació per l’avaluació:
 • Participar de manera activa i respectuosa en les reflexions i debats del grup classe.
 • Aportar reflexions pròpies sobre la discapacitat auditiva i les seves dificultats.
 • Buscar solucions eficaces per evitar les barreres de comunicació.
 • Mostrar-se empàtic/a i comprensiu/iva envers la situació de discapacitat.
 • Manifestar una actitud de tolerància, empatia i respecte cap a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
 • Fer un ús correcte i adequat d’altres canals de comunicació.

Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge):

Organització-tipologia de les activitats:

Hi ha dos grans blocs d’activitats: el primer està referit als sons; el segon, a les diferents situacions comunicatives de la vida diària on les persones amb D.A. poden trobar dificultats, a la importància de la comunicació no verbal i a les solucions a aquestes dificultats. Les activitats es poden resoldre primer en gran grup i després de manera individual per escrit, o bé només en gran grup, depenent del pes que el/la mestre/a vulgui donar a cada contingut.Un món de sons
Activitat 1: Coneixements previs. Fer preguntes que els facin reflexionar sobre les dificultats diàries amb què les persones sordes es poden trobar.
Activitat 2: Després d’observar amb i sense so diferents situacions i o objectes que en la vida real produeixen un so característic o especialment necessari, reflexionar sobre els sons i la seva importància a la vida quotidiana.
El vídeo amb aquest material el podeu trobar a l'apartat corresponent. Es poden mostra més o menys seqüències als infants segons el cicle al qual ens adrecem, aturar el vídeo per fer les reflexions adients, etc.

Un món de paraules
Activitat 3: Després d’observar sense i amb so diferents tipologies de vídeos perquè vegin com se’n veu, d’afectada, la comunicació sense so ni suport gràfic (subtítols), reflexionar sobre com podríem canviar.
Activitat 4: Expressar-se amb suport gestual i corporal sense fer servir la veu.

Materials:
Dossier de l’alumne (veure apartat “Material per alumnat”).
Vídeos d'elaboració pròpia: dues notícies, dos fragments de dibuixos animats i un vídeo - recopilació de situacions de la vida quotidiana.
Un canó o projector amb connexió a Internet per accedir als materials, o bé un ordinador amb connexió a Internet i auriculars per cada un o dos alumnes.