Programari per la D.A.

Projecte Fressa
Amb aquest projecte es posa a l’abast de tothom un conjunt de programes adreçat a persones amb algun tipus de dèficit sensorial o motriu. Marcarem en especial els que vagin destinats a persones amb deficiència auditiva.
Conjunt de programes que ofereix:
• Per persones amb discapacitat motòrica controlats per escaneig i/o ratolí i/o conmutadors (polsadors)
o Programa: Plaphoons. Comunicador dinàmic.
o Programa: Controlador del mouse.
o Programa: Kanghooru. Per realitzar “barrido” automàtic en qualsevol programa.
o Programa: Teclat silàbic. Configurable per actuar com a predictor de paraules.
o Programa: Joc, platets voladors.
o Programa: Controlador de jocs. Amb jocs d’exemple.
o Programa: Controlador d’un Teclat.
o Programa: Passa pàgines per llegir llibres, o ser llegits pel programa.
o Programa: Mouse Joystick per controlar el ratolí mitjançant un joystick.
o Programa: Screen Scanner per realitzar “barrido” del ratolí a la pantalla.
o Programa: Conversor Mouse Teclat converteix els clics del ratolí en pulsacions de teclat.
o Programa: Conversor micròfon estèreo a ratolí o teclat permet obtenir un commutador simple o doble a partir de diversos artilugis connectats a la entrada estèreo de so, com por exemple, uns auriculars.
• Per persones amb discapacitat motòrica i a qui interessi.
o Programa: Lectura de textos.
o Programa: Llegir.
• Per persones amb discapacitat motòrica controlats per veu
o Programa: Controlador del mouse.
• Per persones amb discapacitat visual i/o motora
o Programa: El Xerraire.
o Programa: Navegador Web Hablado i/o controlado por escaneo.
o Programa: Texto a MP3.
• Per persones amb discapacitat visual
o Programa: Lectura de libros para invidentes.
• Per persones amb discapacitats auditives
o Programa: Globus 3. Exercicis a través de jocs de intensitat/duració.
o Programa: Reconocimiento de fonemas. Exercicis mitjançant jocs per aprendre a discriminar fonemes.
o Programa: Reconocimiento de vocales.
• Per programadors que vulguin utilitzar programes controlats per fonemes
o SDK: Motor de reconocimiento de sonidos, DLL, i programes de exemple de com utilizar-lo.
L’explicació del funcionament d’aquests programes es troba en aquest web.

Programa Imason
Aquest programa desenvolupa un material informàtic que serveix bàsicament per augmentar la capacitat auditiva del deficient auditiu en funció de la discriminació auditiva i visual.
Podem trovar información sobre aquest programa en aquest document.

Visualitzador fonètic “Speechviewer III”
Es tracta d’un programa informàtic desenvolupat per IBM que utilitza la retroalimentació visual i auditiva per analitzar i millorar la parla de les persones amb trastorns de parla, de llenguatge o de l’audició. Els paràmetres de la parla están representats amb objectes i amb efectes visuals. Té 13 mòduls i és especialmente útil per persones amb discapacitats auditives perquè ens permet “veure” el so mentre articulem. El programa és un CD-ROM i s’ha de comprar, però es poden consultar les seves característiques i especifitats en el següent lloc web.

SIGNE 2.5
El Signe és un editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-los a llenguatge gràfic o de signes.
El programa es proposa un doble objectiu:
• Proporcionar un eina a les persones sordes per a facilitar la lectura de textos
• Agilitar la preparació de materials educatius en llenguatge signat als mestres i logopedes
El programa incorpora inicialment un diccionari amb el llenguatge signat per a sords, però canviant aquest vocabulari es pot utilitzar com a suport de qualsevol llenguatge gràfic. Al web també podem trovar una col•lecció de frases fetes signades!